STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92941 Vít khóa tự taro, tự khoan các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 229/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

92942 Vít khóa xương xốp ren 16mm tự ta-rô/ đường kính 4mm-5mm (Locking Head Cancellous Screw - 16mm Thread- Self Tapping Dia 4mm to 5mm) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

92943 Vít khóa xương xốp ren 16mm tự ta-rô/ đường kính 4mm-5mm (Locking Head Cancellous Screw - 16mm Thread- Self Tapping Dia 4mm to 5mm) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

92944 Vít khóa xương xốp rỗng nòng 7.0mm ren 16mm (Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw 16mm Thread) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

92945 Vít khóa xương xốp rỗng nòng 7.0mm ren 32mm (Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw 32mm Thread) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

92946 Vít khóa xương xốp rỗng nòng 7.0mm toàn ren (Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw Full Thread) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

92947 Vít khóa xương xốp toàn ren tự ta-rô/ đường kính 4mm-5mm (Locking Head Cancellous Screw - Full Thread - Self Tapping Dia 4mm to 5mm) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

92948 Vít khóa xương xốp toàn ren tự ta-rô/đường kính 4-5mm (Locking Head Cancellous Screw - Full Thread- Self Tapping) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

92949 Vít khóa đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-76-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

92950 Vít khóa đa hướng tự ta ro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 113/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/09/2019

92951 Vít khóa đầu mũ vít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

92952 Vít khóa đầu ngôi sao 2,7 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-350-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/01/2020

92953 Vít khóa đầu ngôi sao 3,5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-8-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/01/2020

92954 Vít khóa đầu ngôi sao 5,0 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-9-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/01/2020

92955 Vít khóa đầu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92956 Vít khóa đầu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92957 Vít khóa đầu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92958 Vít khóa đầu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92959 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92960 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022