STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92941 Que thử nhanh HEV lgM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 070622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92942 Que thử nhanh Malaria TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 080622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92943 Que thử nhanh MET TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 090622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92944 Que thử nhanh Multi-5 Drug/ Multi-6 Drug TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 100622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92945 Que thử nhanh Syphilis TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 110622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92946 Que thử nhanh troponin I TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 120622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92947 Que thử nồng độ axid peracetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2515 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

92948 Que thử nồng độ axit peracetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210243 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2021

92949 Que thử nồng độ axit peracetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 398/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/06/2023

92950 Que thử nồng độ axit peracetic dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012022/HN-FRA Còn hiệu lực
06/10/2022

92951 Que thử nồng độ axit peracetic dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 24102022/HN-FRA Còn hiệu lực
24/10/2022

92952 Que thử nồng độ axit peracetic Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2368 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

92953 Que thử nồng độ axit peracetic Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 04.22/TS-BPL Còn hiệu lực
14/03/2023

92954 Que thử nồng độ chlorine HiSENSE ULTRA 0.1 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2514 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

92955 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 58-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Đã thu hồi
26/06/2019

92956 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

92957 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

92958 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 58CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Còn hiệu lực
01/12/2019

92959 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 891 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

92960 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 188/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/02/2020