STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93141 Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử phát hiện thai sớm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TITAN GROUP 01-22/TITAN Còn hiệu lực
24/03/2022

93142 Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT 01/2022/KQPLTTBYT-TP Còn hiệu lực
14/11/2022

93143 Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử phát hiện thai sớm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI 01-22/2022/PSC Còn hiệu lực
24/03/2022

93144 Que thử xét nghiệm định tính HCG (Que thử thai phát hiện sớm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM 02CBB/CAOSU Còn hiệu lực
03/02/2023

93145 Que thử xét nghiệm định tính HCG (Que thử thai phát hiện sớm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM 06/2023/PLTTBYT-CPV Còn hiệu lực
26/09/2023

93146 Que thử xét nghiệm định tính HCG (Que thử thai phát hiện sớm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM 07/2023/PLTTBYT-CPV Còn hiệu lực
21/11/2023

93147 Que thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1603PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
16/03/2023

93148 Que thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23026 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

93149 Que thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23026 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

93150 Que thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu (Que thử phát hiện thai sớm). Tên thương mại: EVADAYS ® One Step Pregnancy Test Strip TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 208 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2023

93151 Que thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu (Que thử phát hiện thai sớm). Tên thương mại: HeraTests™ hCG Pregnancy Rapid Test Strip TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 206 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/05/2023

93152 Que thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu (Que thử phát hiện thai sớm). Tên thương mại: VICTORIA ® One Step Pregnancy Test Strip TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 207 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2023

93153 Que thử xét nghiệm định tính HCG trong nước tiểu (Que thử thai) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG 26.07/PL-TP Còn hiệu lực
26/07/2023

93154 Que thử xét nghiệm định tính HCG trong nước tiểu (Que thử thai) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG 230002056/PCBB-HN Đã thu hồi
24/11/2023

93155 Que thử xét nghiệm định tính HCG trong nước tiểu (Que thử thai) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG 2411/PL-TP Còn hiệu lực
24/11/2023

93156 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3340/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/12/2022

93157 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3968/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

93158 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3970/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

93159 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3705/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2023

93160 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2417/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022