STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94401 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3121/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

94402 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm tim mạch 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/11/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

94403 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 332 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
08/10/2021

94404 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0015 Còn hiệu lực
25/03/2022

94405 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/18/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

94406 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/18-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

94407 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

94408 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 182022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94409 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 83/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
03/07/2021

94410 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 298/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
08/09/2021

94411 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-058/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

94412 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-079/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94413 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-045/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/03/2022

94414 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0022 Còn hiệu lực
23/03/2022

94415 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 137/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

94416 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 80 thông số sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-109/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94417 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 81 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-084/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94418 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 86 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 232022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94419 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-087/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94420 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 12/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
27/06/2022