STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94661 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính 7 thông số bộ nhiễm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-075/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94662 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-CMV, Anti-HBc, Anti-HCV, Anti-HIV-1, Anti-HTLV-I và HBsAg TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-093/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94663 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-HAV và Anti-HBs TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-094/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94664 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-HAV và Anti-HBs TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-015/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

94665 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính anti-HAV, HAV-IgM và HBc-IgM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-073/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94666 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính anti-HBe TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-074/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94667 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-Treponema pallidum (Syphilis) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-100/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94668 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Cytomegalovirus (CMV) IgG, Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1) IgG, Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) IgG, Rubella Virus IgG, Toxoplasma gondii IgG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-061/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

94669 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Cytomegalovirus (CMV) IgM, Herpes Simplex Virus Type 1/2 (HSV-1/2) IgM, Rubella Virus IgM, Toxoplasma gondii IgM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-101/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94670 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Cytomegalovirus (CMV) IgM, Herpes Simplex Virus Type 1/2 (HSV-1/2) IgM, Rubella Virus IgM, Toxoplasma gondii IgM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-019/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

94671 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng nguyên Hepatitis B e (HBeAg) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-098/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94672 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-095/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94673 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng Toxoplasma gondii, kháng thể IgG và IgM kháng virus Rubella, kháng thể IgG và IgM kháng Cytomegalovirus và kháng thể IgG kháng virus Herpes Simplex loại 1 và 2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-097/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94674 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng Toxoplasma gondii, kháng thể IgG và IgM kháng virus Rubella, kháng thể IgG và IgM kháng Cytomegalovirus và kháng thể IgG kháng virus Herpes Simplex loại 1 và 2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-016/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

94675 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể Immunoglobulin G (IgG) kháng virus Mumps, virus Measles (Rubeola) và virus Varicella-Zoster (VZV) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-062/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

94676 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1 nhóm O) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-096/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94677 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 2 (HIV-2) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-086/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94678 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính mRNA chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2558/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2023

94679 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính mRNA chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2557/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2023

94680 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính SARS-CoV-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-092/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022