STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94921 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/14-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

94922 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2717/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

94923 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2718/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

94924 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 78/2022/NA-PL Còn hiệu lực
26/08/2022

94925 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Antistreptolysin-O (ASO) và yếu tố dạng thấp (RF) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0014 Còn hiệu lực
10/03/2022

94926 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng antistreptolysin-O (ASO) và yếu tố dạng thấp (RF) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0011 Còn hiệu lực
18/03/2022

94927 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Lipoprotein (a), Total Cholesterol, Triglycerides. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 212022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94928 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ASO, CRP, yếu tố dạng thấp (RF) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 141/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

94929 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lương ASO, RF, CRP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

94930 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng beta2-Microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 146/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

94931 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng beta2-Microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 264/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

94932 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng bicarbonat TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 216 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

94933 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 186/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

94934 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 16/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
28/06/2022

94935 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các protein TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 04/23/PL-VT Còn hiệu lực
18/05/2023

94936 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3035/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

94937 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các yếu tố đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-007REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

94938 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Calcitonin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 161/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
03/08/2021

94939 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Calcitonin, Renin, Gastrin, Procalcitonin. ̣ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 062022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94940 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-024/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021