STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95761 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0081a Còn hiệu lực
28/09/2022

95762 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3167/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

95763 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3184/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

95764 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95765 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95766 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95767 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95768 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0131 Còn hiệu lực
04/07/2023

95769 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinkinase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95770 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 229/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/07/2021

95771 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2704/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

95772 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 166/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/09/2022

95773 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3090/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

95774 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3091/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

95775 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3172/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

95776 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3176/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

95777 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95778 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3462/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2023

95779 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95780 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023