STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97581 Ống nội soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 01023/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

97582 Ống nội soi phế quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 1.5-012024/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
22/01/2024

97583 Ống nội soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 01824/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
24/06/2024

97584 Ống nội soi phế quản di động cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2403/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

97585 Ống nội soi phế quản siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 237/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đã thu hồi
09/12/2019

97586 Ống nội soi phế quản siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 237 /170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
17/12/2019

97587 Ống nội soi ruội non TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-060-2022 Còn hiệu lực
16/11/2022

97588 Ống nội soi ruột non bóng đôi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4872021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
23/11/2021

97589 Ống nội soi ruột non bóng đôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-056-2022 Còn hiệu lực
21/11/2022

97590 Ống nội soi siêu âm dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 455/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

97591 Ống nội soi siêu âm dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 500/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

97592 Ống nội soi siêu âm dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-054-2022 Còn hiệu lực
16/11/2022

97593 Ống nội soi siêu âm Dạ dày và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 360170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đã thu hồi
11/12/2019

97594 Ống nội soi siêu âm Dạ dày và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 360/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
17/12/2019

97595 Ống nội soi siêu âm dạ dày và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 676/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
27/11/2019

97596 Ống nội soi siêu âm khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 455/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

97597 Ống nội soi siêu âm khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 500/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

97598 Ống nội soi siêu âm khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-055-2022 Còn hiệu lực
16/11/2022

97599 Ống nội soi siêu âm phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1845/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2019

97600 Ống nội soi tá tràng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 360170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đã thu hồi
11/12/2019