STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97661 Ống nuôi ăn dài ngày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 22/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

97662 Ống nuôi ăn hỗng tràng qua ngã mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-54/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/12/2022

97663 Ống nuôi ăn qua mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 767/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

97664 Ống nuôi ăn truyền qua thành bụng (Gastrostomy Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 621/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/05/2021

97665 Ống nuôi cấy (ống thử) các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 68821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Còn hiệu lực
21/09/2021

97666 ỐNG PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1089/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự Sống Còn hiệu lực
11/11/2020

97667 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 265/21/170000116/ PCBPL-BYT, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

97668 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2411/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
07/12/2021

97669 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

97670 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023006PL/Getzbros Còn hiệu lực
19/04/2023

97671 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2555A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

97672 Ống PCR, dải ống PCR các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 68821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Còn hiệu lực
21/09/2021

97673 ỐNG PENROSE TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 03.17/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
22/06/2019

97674 ỐNG PENROSE TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 08.18/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
22/06/2019

97675 Ống penrose TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 01.21/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
09/01/2021

97676 Ống Peribulbar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

97677 Ống pha loãng dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT TP-0811-Aicor3/170000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

97678 Ống phân tách PRP TTBYT Loại B VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

97679 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/04/2020

97680 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020