STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98741 Ống thông màng bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/571 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

98742 Ống thông màng bụng/tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/573 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

98743 Ống thông màng bụng/tim- Cardiac Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

98744 Ống thông màng bụng/tim- Cardiac/Peritoneal Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

98745 Ống thông màng bụng/tim- Peritoneal Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

98746 Ống thông mang stent để lấy huyết khối điều trị đột quỵ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019419/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

98747 Ống thông máu đông động mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 203 PL-TT/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
26/10/2020

98748 Ống thông máu đông động mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1121 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
05/07/2021

98749 Ống thông máu đông động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 023-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/12/2022

98750 Ống thông màng nhĩ tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/12/228 Còn hiệu lực
14/12/2022

98751 Ống thông mở bàng quang ra da các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 63-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

98752 Ống thông mở bàng quang ra da các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 185-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
20/01/2021

98753 Ống thông mở khí quản 1 nòng có bóng, không bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1334A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
08/09/2021

98754 Ống thông mở khí quản 1 nòng Rota-Trach các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2393/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
17/11/2021

98755 Ống thông mở khí quản 1 nòng Rota-Trach trẻ em các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2393/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
17/11/2021

98756 Ống thông mở khí quản 2 nòng Rota-Trach các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2393/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
17/11/2021

98757 Ống thông mở rộng dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-144/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
19/08/2020

98758 Ống thông mở rộng dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-144/170000052/PCBPL-BYT-GIAHAN01 Còn hiệu lực
26/10/2022

98759 Ống thông mở thận qua da có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210423 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
25/06/2021

98760 Ống thông mở thận ra da các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 65-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019