STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110041 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố đông máu V TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 124/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
14/09/2022

110042 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố đông máu XI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

110043 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố đông máu XII TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

110044 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố đông máu XIII TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 115/2022/SVN-PL Đã thu hồi
12/09/2022

110045 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Zinc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 301-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
02/07/2024

110046 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Zinc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 301-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
02/07/2024

110047 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Đồng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

110048 Thuốc thử xét nghiệm định lượng đồng yếu tố ristocetin của yếu tố von Willebrand TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 114/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
12/09/2022

110049 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α- Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

110050 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 acidglycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 174/2022/NP-PL Còn hiệu lực
21/09/2022

110051 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 85/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/07/2021

110052 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-055-B Đã thu hồi
29/07/2022

110053 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-127-B Còn hiệu lực
06/09/2022

110054 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 194/2023/NP-PL Còn hiệu lực
12/09/2023

110055 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 183-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
04/07/2024

110056 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 183-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
04/07/2024

110057 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 183-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
04/07/2024

110058 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-HBDH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 26/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
26/04/2024

110059 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3350/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

110060 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3392/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022