STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110121 Thuốc thử xét nghiệm định tính albumin người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3512/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

110122 Thuốc thử xét nghiệm định tính Alpha-Fetoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2500/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

110123 Thuốc thử xét nghiệm định tính Alpha-Fetoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4059/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2024

110124 Thuốc thử xét nghiệm định tính amyloid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2849/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

110125 Thuốc thử xét nghiệm định tính ARN của Influenza A, Influenza B và RSV TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220312-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
12/03/2022

110126 Thuốc thử xét nghiệm định tính ARN của vi rút SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210687-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
26/08/2021

110127 Thuốc thử xét nghiệm định tính ARN của vi rút SARS-CoV-2 TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221019-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
19/10/2022

110128 Thuốc thử xét nghiệm định tính bằng phương pháp xét nghiệm hóa mô miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC ATB ATB01-24 Còn hiệu lực
06/05/2024

110129 Thuốc thử xét nghiệm định tính bất thường gen bằng kỹ thuật FISH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NEXT GENE 001.1222/PKD.BPL.NGS Còn hiệu lực
09/05/2023

110130 Thuốc thử xét nghiệm định tính bổ thể C1q TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3513/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

110131 Thuốc thử xét nghiệm định tính bổ thể C3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3514/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

110132 Thuốc thử xét nghiệm định tính BOB.1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3386/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022

110133 Thuốc thử xét nghiệm định tính các gen carbapenemase trong vi khuẩn gram âm TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221220-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2023

110134 Thuốc thử xét nghiệm định tính các protein Cytokeratin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3826/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

110135 Thuốc thử xét nghiệm định tính các quần thể tế bào dòng lympho TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 50/2024/NP-PL Còn hiệu lực
23/02/2024

110136 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên C138 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 298/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

110137 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210988 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

110138 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 80/2023/NP-PL Còn hiệu lực
27/03/2023

110139 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 109/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

110140 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 249/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023