STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110141 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD103 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 294/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

110142 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD103 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220721-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

110143 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD103 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 292/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110144 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD105 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 257/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

110145 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD105 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 270/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110146 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 275/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/12/2021

110147 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 286/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

110148 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 224/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

110149 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 261/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110150 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 283/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110151 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 311/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110152 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11b TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 202101000-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

110153 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11b TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 248/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110154 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11b TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 268/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110155 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11c TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 288/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

110156 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11c TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220722-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

110157 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11c TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 152/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110158 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11c TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 285/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110159 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 256/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

110160 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 153/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023