STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110161 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 227/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

110162 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 269/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110163 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220712-03.BDB/BPL Còn hiệu lực
18/07/2022

110164 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220712-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
18/07/2022

110165 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220712-04.BDB/BPL Còn hiệu lực
18/07/2022

110166 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220712-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
18/07/2022

110167 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 142/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110168 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 296/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110169 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 332/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
21/12/2021

110170 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220419-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2022

110171 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220419-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2022

110172 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220419-8.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2022

110173 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220418-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2022

110174 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 144/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110175 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 154/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110176 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 231/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

110177 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 85/2024/NP-PL Còn hiệu lực
16/07/2024

110178 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 267/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/12/2021

110179 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 320/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

110180 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 225/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023