STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110181 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 279/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110182 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 300/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110183 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 265/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110184 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 281/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110185 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 306/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110186 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220427-8.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

110187 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220428-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

110188 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220428-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

110189 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 03/2023/NP-PL Còn hiệu lực
03/01/2023

110190 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 31/2023/NP-PL Còn hiệu lực
02/03/2023

110191 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 245/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110192 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 250/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110193 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 251/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110194 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 267/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110195 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 274/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110196 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 301/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110197 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 309/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110198 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 317/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110199 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD1a TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220726-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

110200 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD1a TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 140/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023