STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110201 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220425-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/04/2022

110202 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220425-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/04/2022

110203 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 69/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/03/2023

110204 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 146/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110205 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 143/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110206 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 71/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/03/2023

110207 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 229/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

110208 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 246/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110209 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 273/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110210 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 304/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110211 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 350/2023/NP-PL Còn hiệu lực
26/12/2023

110212 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD200 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 287/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

110213 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD200 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 284/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110214 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 299/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

110215 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220428-8.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

110216 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220428-6.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

110217 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 112/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

110218 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 259/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110219 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 297/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110220 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD23 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 290/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021