STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110221 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD23 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220614-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
15/06/2022

110222 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD23 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220614-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
15/06/2022

110223 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD23 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 287/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110224 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD235a TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 221/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

110225 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD24 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 262/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110226 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210992-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

110227 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210993-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

110228 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210994-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

110229 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210995-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

110230 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220615-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
23/06/2022

110231 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220615-03.BDB/BPL Còn hiệu lực
23/06/2022

110232 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220615-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
23/06/2022

110233 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 147/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110234 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 260/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110235 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD27 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 285/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

110236 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD27 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 291/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

110237 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD27 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 282/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110238 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD27 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 288/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110239 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 302/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/12/2021

110240 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 324/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/01/2022