STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110241 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220324-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
28/03/2022

110242 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220324-03.BDB/BPL Còn hiệu lực
28/03/2022

110243 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220329-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
30/03/2022

110244 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220519-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
30/05/2022

110245 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220520-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
30/05/2022

110246 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220819-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
21/08/2022

110247 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 94/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/04/2023

110248 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110249 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 157/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110250 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 159/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110251 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 247/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110252 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 278/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110253 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 316/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110254 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 và/hoặc CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 258/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110255 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220715-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
25/07/2022

110256 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220715-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
25/07/2022

110257 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220715-03.BDB/BPL Còn hiệu lực
25/07/2022

110258 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220715-04.BDB/BPL Còn hiệu lực
25/07/2022

110259 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 72/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/03/2023

110260 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 76/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/03/2023