STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110261 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 228/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

110262 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 275/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110263 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 258/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

110264 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220629-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
30/06/2022

110265 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220629-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
30/06/2022

110266 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 70/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/03/2023

110267 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 155/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110268 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 208/2023/NP-PL Còn hiệu lực
10/10/2023

110269 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 232/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

110270 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 271/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110271 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 298/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110272 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD36 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 293/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

110273 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD36 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 291/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110274 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 301/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/12/2021

110275 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 97/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/04/2023

110276 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 111/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

110277 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 148/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110278 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 253/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110279 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 320/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110280 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210989-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022