STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110281 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210990-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

110282 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210991-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

110283 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210996-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

110284 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220324-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
28/03/2022

110285 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220520-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
30/05/2022

110286 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220520-03.BDB/BPL Còn hiệu lực
30/05/2022

110287 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220523-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
30/05/2022

110288 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 78/2023/NP-PL Còn hiệu lực
27/03/2023

110289 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 110/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

110290 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 150/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110291 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD41 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 141/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110292 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD43 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 209/2023/NP-PL Còn hiệu lực
10/10/2023

110293 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220407-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
08/04/2022

110294 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220413-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
13/04/2022

110295 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220412-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
13/04/2022

110296 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220413-8.BDB/BPL Đã thu hồi
13/04/2022

110297 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220420-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2022

110298 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220420-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
21/04/2022

110299 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220420-8.BDB/BPL Còn hiệu lực
21/04/2022

110300 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221018-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
18/10/2022