STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110301 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 30/2023/NP-PL Còn hiệu lực
02/03/2023

110302 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 151/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110303 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 158/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110304 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 161/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110305 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 223/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

110306 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 276/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110307 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 307/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110308 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 308/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110309 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 299/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110310 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 310/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110311 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 318/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110312 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45RA TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220801-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
01/08/2022

110313 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 300/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/12/2021

110314 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 79/2023/NP-PL Còn hiệu lực
27/03/2023

110315 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 96/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/04/2023

110316 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 254/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110317 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 319/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110318 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD55 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 26/2022/NP-PL Còn hiệu lực
01/03/2022

110319 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220427-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

110320 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 160/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023