STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110321 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 222/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

110322 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 252/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110323 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 302/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110324 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 294/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110325 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD57 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220429-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

110326 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD59 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 24/2022/NP-PL Còn hiệu lực
01/03/2022

110327 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD61 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 313/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110328 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD64 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 333/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
21/12/2021

110329 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD64 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 145/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110330 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD64 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 264/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110331 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD69 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 266/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110332 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 255/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110333 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 280/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110334 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220722-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

110335 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220819-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/08/2022

110336 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 312/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110337 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220801-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
02/08/2022

110338 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 73/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/03/2023

110339 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 108/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

110340 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220516-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/05/2022