STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110341 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220516-8.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/05/2022

110342 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220516-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/05/2022

110343 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 290/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110344 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 95/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/04/2023

110345 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 226/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

110346 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 303/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110347 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 259/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

110348 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221003-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
03/10/2022

110349 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 244/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110350 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 272/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110351 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 27/2022/NP-PL Còn hiệu lực
01/03/2022

110352 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-01.DSM/BPL Đã thu hồi
05/04/2022

110353 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
05/04/2022

110354 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230921-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

110355 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 323/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/01/2022

110356 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 230/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

110357 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 263/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110358 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 277/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110359 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 295/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110360 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Kappa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 329/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/01/2022