STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110381 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD10 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2442/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

110382 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD117 (EP10) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3138/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

110383 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD15 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2477/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/01/2023

110384 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD1a glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2484/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

110385 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD20 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2444/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2022

110386 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD23 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2438/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

110387 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD25 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3388/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022

110388 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2427/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

110389 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD34 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2451/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

110390 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD4 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2466/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2023

110391 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD43 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2443/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

110392 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD45 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2472/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

110393 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2439/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

110394 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD57 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2507/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

110395 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD57 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3985/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/01/2024

110396 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD68 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2473/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

110397 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD7 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2467/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

110398 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD79a TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2446/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

110399 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2441/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

110400 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3824/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023