STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110441 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein TAG-72 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3485/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

110442 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein TRAcP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3595/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

110443 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2531/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

110444 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein villin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3487/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

110445 Thuốc thử xét nghiệm định tính glypican 3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2464/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

110446 Thuốc thử xét nghiệm định tính hầu hết cytokeratin có tính acid và tất cả cytokeratin có tính bazơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3407/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

110447 Thuốc thử xét nghiệm định tính HBs Ag TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 77/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

110448 Thuốc thử xét nghiệm định tính HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-2301764/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/06/2024

110449 Thuốc thử xét nghiệm định tính hCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2545/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

110450 Thuốc thử xét nghiệm định tính Helicobacter pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3364/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

110451 Thuốc thử xét nghiệm định tính Helicobacter pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3365/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

110452 Thuốc thử xét nghiệm định tính Helicobacter pylori và phân biệt các tế bào tạo máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3070/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

110453 Thuốc thử xét nghiệm định tính HIV TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 758.21/CV Còn hiệu lực
12/03/2022

110454 Thuốc thử xét nghiệm định tính hòa hợp, nghiệm pháp Coombs và kháng nguyên Du TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.14/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/04/2022

110455 Thuốc thử xét nghiệm định tính hormone gastrin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3606/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

110456 Thuốc thử xét nghiệm định tính HPV chủng 16, 18 và các chủng khác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT 0110/23/TV/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/10/2023

110457 Thuốc thử xét nghiệm định tính HSV (Herpes Simplex) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1593/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
06/04/2021

110458 Thuốc thử xét nghiệm định tính HSV (Herpes Simplex) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1594/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
06/04/2021

110459 Thuốc thử xét nghiệm định tính IgA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3516/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

110460 Thuốc thử xét nghiệm định tính IgD TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3479/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023