STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110861 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 203-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
28/10/2020

110862 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 235-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
02/03/2021

110863 Tủ âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 24021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
22/04/2021

110864 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 240-PQB/170000029/PCBPL- BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP, Còn hiệu lực
25/06/2021

110865 Tủ âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
01/07/2021

110866 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-10/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
13/07/2021

110867 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-10/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
13/07/2021

110868 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 003-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
19/07/2021

110869 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-16/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
24/08/2021

110870 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 108-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2023

110871 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 46/PL-VQ Còn hiệu lực
17/06/2023

110872 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 07/10-2023/CV-VNITS Còn hiệu lực
17/10/2023

110873 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 08/10-2023/CV-VNITS Còn hiệu lực
17/10/2023

110874 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG HELIUS PL2023-2512 Còn hiệu lực
11/01/2024

110875 Tủ Âm Sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT 01/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2024

110876 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NANOMED 005-NANOMED/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2024

110877 Tủ âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 02-0606/2024/QDM-PL Còn hiệu lực
06/06/2024

110878 Tủ âm sâu sinh học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42621CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021

110879 Tủ âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 83-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
26/06/2019

110880 Tủ âm sâu kết hợp tủ mát bảo quản dược phẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 41821CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021