STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
114281 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 136/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

114282 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 137/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

114283 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 745/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

114284 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT 01/2023/PL/THONGNHAT Còn hiệu lực
09/03/2023

114285 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0523PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
13/09/2023

114286 Van tim cơ học nhân tạo On-X TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
25/10/2021

114287 Van tim cơ học nhân tạo và bộ trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm - Medtronic Open Pivot™ AP360® Heart Valves TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

114288 Van tim cơ học nhân tạo và bộ trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm - Open Pivot™ Standard Heart Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

114289 Van tim cơ học nhân tạo và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0331/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
31/10/2021

114290 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Medtronic Open Pivot™ AP360® Heart Valves TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

114291 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Open Pivot™ Standard Heart Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
03/10/2019

114292 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Open Pivot™ Standard Heart Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

114293 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Open Pivot™ Standard Heart Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

114294 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Medtronic Open Pivot™ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

114295 Van tim cơ học và bộ dụng cụ đo, đặt van TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 271/2022/NHATMINH-CV-PL Còn hiệu lực
01/12/2022

114296 Van tim cơ học và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0050/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
18/10/2019

114297 Van tim cơ học và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/335 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

114298 Van tim cơ học và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/154 Còn hiệu lực
25/08/2022

114299 Van tim cơ học và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/164 Còn hiệu lực
02/11/2022

114300 Van tim hai lá TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 14.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
17/02/2021