STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
114301 Van tim kèm mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 123-2022/PL-PT Còn hiệu lực
22/11/2022

114302 Van tim kèm mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 77-2024/PL-PT Còn hiệu lực
09/05/2024

114303 Van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0004/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
28/06/2019

114304 Van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2584/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

114305 Van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 107-2022/PL-PT Còn hiệu lực
14/09/2022

114306 Van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 78-2024/PL-PT Còn hiệu lực
09/05/2024

114307 Van tim nhân tạo (cơ học) và bộ thước đo van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03280717 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
02/08/2019

114308 Van tim nhân tạo (cơ học) và bộ thước đo van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02240817 Công ty Cổ phần và Thương mai Quốc tế ATT Còn hiệu lực
08/08/2019

114309 Van tim nhân tạo (cơ học) và bộ thước đo van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-02/BPLTTBYT Còn hiệu lực
23/12/2022

114310 Van tim nhân tạo (sinh học) và bộ thước đo van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04280717 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
02/08/2019

114311 Van tim nhân tạo (sinh học) và bộ thước đo van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03240817 Công ty Cổ phần và Thương mai Quốc tế ATT Còn hiệu lực
08/08/2019

114312 Van tim nhân tạo (sinh học) và bộ thước đo van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-03/BPLTTBYT Còn hiệu lực
23/12/2022

114313 Van tim nhân tạo (sinh học) và bộ thước đo van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-06/BPLTTBYT Còn hiệu lực
23/12/2022

114314 Van tim nhân tạo cơ học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-12/BPLTTBYT Còn hiệu lực
02/10/2023

114315 Van tim nhân tạo cơ học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 048/2023/PL-VTCH Còn hiệu lực
12/12/2023

114316 Van tim nhân tạo cơ học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 001/2024/PL Còn hiệu lực
11/01/2024

114317 Van tim nhân tạo sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-13/BPLTTBYT Còn hiệu lực
03/10/2023

114318 Van tim nhân tạo sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 047/2023/PL-VTSH Còn hiệu lực
11/12/2023

114319 Van tim nhân tạo sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 1923PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
21/11/2023

114320 Van tim nhân tạo sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-19/BPLTTBYT Còn hiệu lực
04/04/2024