STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4651 Bộ catheter ngắn hạn dùng cho lọc thận 3 nòng, 12F TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT 001-2022/CBPL-MP Còn hiệu lực
01/12/2022

4652 Bộ catheter ngắn hạn dùng cho lọc thận 3 nòng, 12F TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT 001-2022/CBPL-MP Còn hiệu lực
01/12/2022

4653 Bộ catheter ngắn hạn dùng cho lọc thận 3 nòng, 12F TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT 001-2022/CBPL-MP Còn hiệu lực
01/12/2022

4654 Bộ catheter ngắn hạn dùng cho lọc thận 3 nòng, 12F TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT 001-2022/CBPL-MP Còn hiệu lực
01/12/2022

4655 Bộ catheter ngắn hạn dùng cho lọc thận 3 nòng, 8,5F TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế Minh Phát Còn hiệu lực
02/05/2021

4656 Bộ catheter ngắn hạn dùng cho lọc thận 3 nòng, 8,5F TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT 001-2022/CBPL-MP Còn hiệu lực
01/12/2022

4657 Bộ catheter ngắn hạn dùng cho lọc thận 3 nòng, 8,5F TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT 001-2022/CBPL-MP Còn hiệu lực
01/12/2022

4658 Bộ Catheter quang học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0031/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
26/06/2019

4659 Bộ catheter thận nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) 250722/BAINMEDICAL Còn hiệu lực
10/02/2023

4660 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020572/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
28/10/2020

4661 Bộ catheter tĩnh mạch chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019500/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/02/2020

4662 Bộ catheter tĩnh mạch chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 28/BPL/2024 Còn hiệu lực
20/05/2024

4663 Bộ catheter tĩnh mạch chạy thận nhân tạo Hemodialysis Catheterization Kit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-027a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

4664 Bộ catheter tĩnh mạch chạy thận nhân tạo Hemodialysis Catheterization Kit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-027c/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

4665 Bộ Catheter tĩnh mạch ngoại biên Secalon Seldy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 04MR/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Đã thu hồi
13/03/2020

4666 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-073/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
30/06/2019

4667 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 001 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
05/08/2019

4668 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 044 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
08/08/2019

4669 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 010 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
22/08/2019

4670 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 013 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
20/11/2019

4671 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 082 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
10/12/2019

4672 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 100 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
24/07/2020

4673 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0320/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO Còn hiệu lực
25/05/2021

4674 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0342/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO Còn hiệu lực
18/11/2021

4675 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO 21009/BPL-TAK Còn hiệu lực
26/01/2022

4676 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED 2022014-BIO/BPL Còn hiệu lực
19/05/2022

4677 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021599/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

4678 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021599/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

4679 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) 061222-1/BAINMEDICAL Còn hiệu lực
29/12/2022

4680 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH 20230904/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/09/2023