STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4681 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED 202314-BIO/BPL Đã thu hồi
09/11/2023

4682 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 1 đường TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 012 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
16/07/2019

4683 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 1 đường TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 091 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
13/04/2020

4684 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 270-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
05/07/2019

4685 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm Arrow® Central Venous Catheterization Kit with Blue FlexTip® ARROWg+ard Blue® Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-028a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

4686 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm Arrow® Central Venous Catheterization Kit with Blue FlexTip® ARROWg+ard Blue® Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-028c/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

4687 Bộ Catheter Tĩnh mạch Trung tâm lọc máu / chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 086-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
05/07/2019

4688 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm Peripheral Central Venous Catheterization Kit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-040aREV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty CP Biocare Việt Nam Đã thu hồi
27/06/2019

4689 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220303-02.MDS/BPL Còn hiệu lực
03/03/2022

4690 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230511-01.MDS/BPL Còn hiệu lực
11/05/2023

4691 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 1 nòng, 4F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4692 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 1 nòng, 4F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4693 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 1 nòng, 5F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4694 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 1 nòng, 5F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4695 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng, 5F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4696 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng, 5F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4697 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng, 6F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4698 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng, 6F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4699 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 3 nòng, 5F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4700 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 3 nòng, 5F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4701 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 3 nòng, 6F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4702 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 3 nòng, 6F TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 072-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

4703 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm Two-Lumen Central Venous Catheterization with ARROWg+ard Blue TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-036/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

4704 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm Two-Lumen Central Venous Catheterization with ARROWg+ard Blue TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-036a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

4705 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm với bơm tiêm có lỗ luồn guidewire các loại TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 010 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
08/08/2019

4706 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm đa lòng Multilumen Access Catheters (MACTM) Kits and Sets TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-032/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

4707 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm đa nòng Arrow® Multiple-Lumen Central Venous Catheterization TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-029e/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

4708 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm đơn/đa nòng Arrow® Central Venous Catheterization Kit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-029a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

4709 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm đơn/đa nòng Arrow® Central Venous Catheterization Kit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-029c/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

4710 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm đơn/đa nòng Arrow® Central Venous Catheterization Kit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-029f/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019