STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4861 Bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2162 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

4862 Bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 08/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
23/02/2023

4863 Bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 17/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
23/02/2023

4864 Bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2162/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

4865 Bộ chuyển tiếp (Transfer set) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1873/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

4866 Bộ chuyển đổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1121/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/10/2020

4867 Bộ chuyển đổi X-Quang số hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2398/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
23/11/2021

4868 Bộ chuyển đổi X-quang số hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 48/2024/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/06/2024

4869 Bộ chuyển đổi A/C TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/286 Còn hiệu lực
26/07/2022

4870 Bộ chuyển đổi ảnh X-quang kỹ thuật số trực tiếp FPD TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD MSD-PL/03-2022 Còn hiệu lực
05/12/2022

4871 Bộ chuyển đổi bảo vệ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020015/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/02/2020

4872 Bộ chuyển đổi cái dùng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210126 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
08/03/2021

4873 Bộ chuyển đổi dùng trên xe cho máy giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 04.20/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
09/04/2021

4874 Bộ chuyển đổi khay mẫu TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 692.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
30/12/2020

4875 Bộ chuyển đổi khí y tế trung tâm và phụ kiện đi kèm (Loại dùng cho khí oxy, khí nén, CO2, N2O) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 25-TL/2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/10/2019

4876 Bộ chuyển đổi khí y tế trung tâm và phụ kiện đi kèm (loại dùng cho Oxy, khí nén, N2O, CO2, N2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT Còn hiệu lực
19/10/2021

4877 Bộ chuyển đổi lọc máu một kim PVC không chứa DEHP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 397/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
09/06/2023

4878 Bộ chuyển đổi mikrocap TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 692.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
30/12/2020

4879 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4880 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4881 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4882 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4883 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4884 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4885 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4886 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4887 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4888 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4889 Bộ chuyển đổi ống thông mũi trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 14- ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
09/05/2022

4890 Bộ chuyển đổi ống thông mũi trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-023-F&P Còn hiệu lực
07/09/2023