STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100771 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 50/2023/NA-PL Còn hiệu lực
10/03/2023

100772 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng fructose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 252/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

100773 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 180/2022/NP-PL Còn hiệu lực
22/09/2022

100774 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 255/2022/NP-PL Còn hiệu lực
09/12/2022

100775 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 108/2022/NA-PL Còn hiệu lực
29/09/2022

100776 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng Thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 41/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/06/2021

100777 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng lipase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 193/2023/NP-PL Còn hiệu lực
08/09/2023

100778 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Methotrexate TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 238/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/11/2023

100779 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PAP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 47/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
25/06/2021

100780 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 158/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

100781 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 45/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/06/2021

100782 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ure TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 157/2022/NA-PL Còn hiệu lực
01/11/2022

100783 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng URINARY-CSF PROTEIN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 21/2023/BPL-TA-BYT Còn hiệu lực
22/11/2023

100784 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Zn (Kẽm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 10/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/01/2023

100785 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β2-microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 221/2022/NA-PL Còn hiệu lực
09/12/2022

100786 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β2-microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 49/2023/NA-PL Còn hiệu lực
10/03/2023

100787 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1655/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
28/05/2021

100788 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3229/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

100789 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên nhân EBV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3227/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

100790 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3552/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

100791 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3553/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

100792 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3554/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

100793 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3231/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

100794 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3232/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

100795 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBeAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3901/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

100796 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3770/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2023

100797 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần (IgG và IgM) kháng vi rút viêm gan A (HAV) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3337/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

100798 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TSI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 36/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
17/06/2021

100799 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 01122021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
14/12/2021

100800 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgE đặc hiệu với tác nhân gây dị ứng hít phải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 34/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
17/06/2021