STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118141 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 82/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

118142 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

118143 Vít xương có khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 061/TT-ACM/22 Còn hiệu lực
09/05/2023

118144 Vít xương có khóa loại tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 060/TT-ACM/22 Còn hiệu lực
09/05/2023

118145 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 018/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
01/04/2020

118146 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 018A/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
23/11/2021

118147 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 060/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
14/10/2022

118148 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 069/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
14/10/2022

118149 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-411-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

118150 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-417-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

118151 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 51/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

118152 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 52/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

118153 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

118154 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 54/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

118155 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

118156 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 020/MDN/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

118157 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 049/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

118158 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-51-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
02/03/2021

118159 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 126/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

118160 Vít xương cứng (Cortical bone screw) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NINH 01012022/HN Còn hiệu lực
28/09/2022

118161 Vít xương cứng 3,5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-32-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
16/03/2020

118162 Vít xương cứng 3.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-698-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
02/07/2019

118163 Vít xương cứng 3.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 290/SGN/1121 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/12/2021

118164 Vít xương cứng 3.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 038/DA-SGN/22 Còn hiệu lực
26/06/2022

118165 Vít xương cứng 4,5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-33-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
16/03/2020

118166 Vít xương cứng 4.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-24-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

118167 Vít xương cứng bán phần ren các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 246/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

118168 Vít xương cứng các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 131/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

118169 Vít xương cứng các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

118170 Vít xương cứng các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 48/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019