STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120631 Xông Foley 3 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200711 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI METECK Còn hiệu lực
19/11/2020

120632 Xông Foley 3 nhánh số 16 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

120633 Xông Foley 3 nhánh số 18 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.2 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

120634 Xông Foley 3 nhánh số 20 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.3 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

120635 Xông Foley 3 nhánh số 22 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.4 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

120636 Xông Foley 3 nhánh số 24 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.5 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

120637 Xông Foley – ống thông đường tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 864-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Còn hiệu lực
14/01/2021

120638 XÔNG HƯƠNG TRÀM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 876/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI ANH Còn hiệu lực
27/11/2021

120639 Xông hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 80/19000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
13/04/2023

120640 Xông hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 08/2023/PL-PĐ Còn hiệu lực
12/07/2023

120641 Xông hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 96/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

120642 Xông hút dịch có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 07/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

120643 Xông hút dịch có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 07.1/2022-MEGA Còn hiệu lực
16/03/2022

120644 Xông hút dịch có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 07.1/2022 Còn hiệu lực
15/12/2022

120645 Xông hút dịch không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 08/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

120646 Xông hút dịch không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 08.1/2022-MEGA Còn hiệu lực
16/03/2022

120647 Xông hút dịch không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 02.1.2022-MEGA Còn hiệu lực
15/12/2022

120648 Xông hút dịch số 10 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.3 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120649 Xông hút dịch số 12 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.4-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120650 Xông hút dịch số 14 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.5-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120651 Xông hút dịch số 16 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.6 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120652 Xông hút dịch số 18 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.7 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120653 Xông hút dịch số 20 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.8 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120654 Xông hút dịch số 22 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.9 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120655 Xông hút dịch số 24 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.10 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120656 Xông hút dịch số 6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120657 Xông hút dịch số 8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.2 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120658 Xông hút đờm kín TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3621S PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Còn hiệu lực
05/04/2021

120659 Xông hút đờm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO ME2412/2023 Còn hiệu lực
10/01/2024

120660 Xông JJ/Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 495/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/11/2020