STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87551 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6382021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/04/2022

87552 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6382021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2022

87553 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 13/04/2023/PCBPL-VIETHA Còn hiệu lực
13/04/2023

87554 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1007/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

87555 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1207/2023/PCBPL/TBYTNKVN Đã thu hồi
12/07/2023