STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87571 Máy điều trị bằng tần số vô tuyến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL55.1 Còn hiệu lực
30/03/2023

87572 Máy điều trị bằng tần số vô tuyến kết hợp điện xung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL55.2 Đã thu hồi
25/03/2023

87573 Máy điều trị bằng tần số vô tuyến kết hợp điện xung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL55.2 Còn hiệu lực
30/03/2023

87574 Máy điều trị bằng tần số vô tuyến kết hợp điện xung Emface và phụ kiện kèm theo (Đầu dò BTL-785-7) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM 032024/KQPL-BTL Còn hiệu lực
19/03/2024

87575 Máy điều trị bằng tần số vô tuyến kết hợp điện xung kèm phụ kiện (Đầu dò BTL-785-7) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM 022024/KQPLB-BTL Còn hiệu lực
18/03/2024