STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88151 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 678/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Hóa chất Hà Nội Còn hiệu lực
29/01/2021

88152 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2311/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Còn hiệu lực
29/10/2021

88153 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2311/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Còn hiệu lực
29/10/2021

88154 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI 01/PL/HMEC Còn hiệu lực
18/02/2022

88155 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH 0010/3005/KQPL-ĐB Còn hiệu lực
30/05/2022