STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88276 Ống mở khí quản - Hi-Lo Evac Tracheostomy Tube Cuffed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 74/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88277 Ống mở khí quản - Tracheostomy Tube Cuffed with Dispacable Inner Cannula & accessories TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 73/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88278 Ống mở khí quản 1 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 055 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
29/09/2020

88279 Ống mở khí quản 1 nòng có bóng Softseal các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 077 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
07/10/2019

88280 Ống mở khí quản 1 nòng Rota-Trach các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1194/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
25/08/2020