STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88296 Ống mở khí quản có đường hút nhớt trên bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 077 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
07/10/2019

88297 Ống mở khí quản hai nòng có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/552 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

88298 Ống mở khí quản hai nòng không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/540 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

88299 Ống mở khí quản hai nòng không bóng có cửa sổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/384 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/11/2021

88300 Ống mở khí quản hai nòng không bóng không cửa sổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/385 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/11/2021