STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88321 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự Hydrophobic Acrylic (không màu) Clear Hydrophobic Monofocal Intraocular Lenses TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 97/CV-MEDEP CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Còn hiệu lực
11/11/2020

88322 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kỵ nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2202-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

88323 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kỵ nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI 2203-TW3/BPL-HN Còn hiệu lực
18/07/2022

88324 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kỵ nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI 3-TW3/BPL-HN Còn hiệu lực
19/08/2022

88325 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kỵ nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022