STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88341 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-086/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
15/07/2021

88342 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/162 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

88343 Ống nội khí quản TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 386.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
06/09/2021

88344 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-143/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
15/09/2021

88345 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-143REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
02/11/2021