STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88531 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 35 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3325/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

88532 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 35 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3326/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

88533 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 35 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 258/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

88534 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 94/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
22/07/2021

88535 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 300/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/09/2021