STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88741 Ống nội khí quản cong miệng không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1423/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
02/07/2020

88742 Ống nội khí quản (các loại) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3901-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA Còn hiệu lực
09/06/2021

88743 Ống nội khí quản (có bóng chèn/không có bóng chèn) các cỡ, các chất liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020018/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
17/03/2020

88744 Ống nội khí quản (có bóng, không bóng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0246PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA Còn hiệu lực
11/06/2021

88745 Ống nội khí quản (phế quản) 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 004-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023