STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89031 Ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU 07/2023/TH-PL Còn hiệu lực
31/10/2023

89032 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 149/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

89033 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 150/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

89034 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 30/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/07/2019

89035 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019