STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89451 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 113-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

89452 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 113-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

89453 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191607 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
03/03/2020

89454 Máy đo điện tim TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 017-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dich Vụ Quản Lý Biomedical Equipment Maintenance Còn hiệu lực
15/05/2020

89455 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 33-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
26/01/2021