STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89456 Máy đo điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181114 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

89457 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL51 Còn hiệu lực
17/04/2022

89458 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 20/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2022

89459 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÁT MINH 1009/2022/NT Còn hiệu lực
26/09/2022

89460 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 01/2022/ 170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
19/10/2022