STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89556 Máy đo điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1745/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Đã thu hồi
18/08/2019

89557 Máy đo điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1742/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
18/08/2019

89558 Máy Đo Điện Não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1839/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
06/09/2021

89559 Máy đo điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 04CVPL.NATUS Còn hiệu lực
27/05/2022

89560 Máy đo điện não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 09CVPL.NATUS Còn hiệu lực
29/07/2022