STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89566 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2146A/2021/180000028/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
22/10/2021

89567 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 49/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

89568 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11/PL-NPC/22 Còn hiệu lực
14/09/2022

89569 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 17CVPL.NATUS Đã thu hồi
31/10/2022

89570 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 18CVPL.NATUS Đã thu hồi
31/10/2022