STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91216 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181835/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Còn hiệu lực
06/09/2021

91217 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181835/2 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Còn hiệu lực
06/09/2021

91218 Môi trường bảo quản mẫu HPV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 53/2023/BKQPL-ABTLH Còn hiệu lực
26/09/2023

91219 Môi trường bảo quản mẫu quét biểu mô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018806 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Còn hiệu lực
11/12/2019

91220 Môi trường bảo quản tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023