STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91226 Môi trường hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS035/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
18/12/2019

91227 Môi trường pha loãng dùng cho PURESPERM™ 100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 230504/PL/NDC2 Còn hiệu lực
06/05/2023

91228 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181835/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Còn hiệu lực
06/09/2021

91229 Môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181835/2 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Còn hiệu lực
06/09/2021

91230 Môi trường bảo quản mẫu HPV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 53/2023/BKQPL-ABTLH Còn hiệu lực
26/09/2023