STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91236 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục từ ngày 1 đến ngày 5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2912A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

91237 Môi trường nuôi cấy phôi nang TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 24-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

91238 Môi trường nuôi cấy phôi nang TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 39-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

91239 Môi trường nuôi cấy phôi nang ngày 5 hệ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 359/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
04/06/2020

91240 Môi trường nuôi cấy phôi nang ngày 5 hệ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021